searchicon
جنس زن

جنس زن

زن
مفهوم‌شناسی زن به انسان ماده «زن» می‌گویند، که در مقابل آن واژه مرد قرار می‌گیرد، و نیز به معنای جفت مرد می‌آید که در عربی به آن زوجه می‌گویند.[1] زنان نمونه در تاریخ در میان اولیاء و صالحان، زنانی بوده اند که در طول تاریخ… اطلاعات بیشتر