searchicon
جنس ایرانی در زندگی آیت الله کوهستانی

جنس ایرانی در زندگی آیت الله کوهستانی

آیت الله کوهستانی و استفاده از جنس ایرانی
مرحوم آیت الله کوهستانی نوعاً از لباس کرباس ایرانی استفاده می‌کردند. شهید هاشمی نژاد از استادش مرحوم آیت الله کوهستانی نقل می‌کرد که در عمرم هرگز لباس غیر ایرانی نپوشیدم.[1] آیت الله نوری همدانی در باره این ویژگی مرحوم آیت الله کوهستانی می‌نویسد: «… نوع… اطلاعات بیشتر