searchicon
جماع حائض

جماع حائض

کفاره نزدیکی با حائض
همبستری در زمان حیض بر مرد و زن حرام است و علاوه بر حرمت، موجب کفاره بر مرد نیز می گردد. عده ای از فقها کفاره را واجب می دانند.[1] [2] تذکر این مطلب لازم است که آمیزش در حال حیض، بر زن؛ کفاره ای… اطلاعات بیشتر
نزدیکی در ایام حیض
از جمله چیزهایی که بر فرد حائض حرام است؛ جماع کردن در فرج، که هم برای مرد حرام است و هم برای زن، اگر چه به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، بلکه احتیاط واجب آن است که مقدار کمتر از… اطلاعات بیشتر