جایگاه علمی سید مرتضی علم الهدی

تحصیل و تجارب سید مرتضی علم الهدی ‏
مقام علمى سید مرتضى بى نیاز از بیان است. وى بى شک یکى از بزرگترین دانشمندان شیعه امامی محسوب مى شود. آن چنان که از تصنیفات و تألیفات متنوع او به دست مى آید، در بسیارى از علوم عصر خویش چون کلام، فقه، اصول، تفسیر،… اطلاعات بیشتر