searchicon
تُرس به معنای تقیه

تُرس به معنای تقیه

مفهوم اصطلاحی تقیه در روایات
آنچه از بررسی روایات در باب معنای اصطلاحی تقیه می توان استنباط کرد این است که، روایاتی که مؤمنان را تشویق به تقیه نموده اند، این واژه را با کلماتی مانند؛ «تُرس»؛ به معنای «سپر»، «حرز»؛ به معنای « حفظ کردن و نگه‌داشتن»[1] و «جُنَّه»؛[2]… اطلاعات بیشتر