searchicon
توجه به فقه اهل سنت

توجه به فقه اهل سنت

ضرورت توجه به فقه اهل سنت
فواید و آثاری بر توجه به فقه اهل سنت مترتب است، که پرداختن به این موضوع را لازم و ضروری می نماید. در ذیل به برخی از این فواید و آثار اشاره می شود: الف: استفاده از افکار، آراء و نظرات اهل سنت: اهل سنت،… اطلاعات بیشتر