تقیّه اکراهی روشی عقلایی

تقیه اکراهی
تقیه اکراهی عبارت است از: تقیه‌ای که ضرورت و اضطرار سبب آن است و انسان مجبور به عمل کردن بر وفق دستورهای حاکمی ستمگر، به هنگام ضرورت و برای صیانت نفس، مال یا ناموس می شود. عمر بن مروان خزاز می گوید: از امام صادق… اطلاعات بیشتر