searchicon
تقیه یا بیان ظاهری خلاف حق

تقیه یا بیان ظاهری خلاف حق

تعریف اصطلاحی تقیه ‏
از تقیه تعاریف زیادی شده است که هر کدام ممکن است دارای ایراداتی باشد؛ به این صورت که جامع افراد یا مانع اغیار نباشد. به عنوان مثال؛ محقق کرکی تقیه را این‌گونه تعریف کرده است: «مراد از تقیه، اظهار موافقت با مخالفان به جهت ترس… اطلاعات بیشتر