searchicon
تقیه عمار بن یاسر

تقیه عمار بن یاسر

جواز تقیه از دیدگاه قرآن
برای اثبات مشروعیت تقیه در قرآن کریم، آیات زیادی وجود دارد، اما جهت رعایت اختصار در این مقال، تنها به چند آیه که از حیث دلالت وضوح بیشتری بر تقیه دارند، اکتفا می شود. آیه اول: «مؤمنان نبايد کافران را – به جاى مؤمنان –… اطلاعات بیشتر