searchicon
تقیه در نظر امام شافعی

تقیه در نظر امام شافعی

مفهوم اصطلاحی تقیه از دیدگاه علمای اهل سنت
دراین مقال مختصر برخی از نظرات دانشمندان و علمای اهل سنت در باره مفهوم اصطلاحی تقیه اشاره می شود: برخی از مفسران اهل سنت در تفسیر خود نوشته اند: «مدارا نمودن با کافران، ظالمان و فاسقان و نرمش با آنان و تبسم (خوش رویی) و… اطلاعات بیشتر