searchicon
تقیه برای حفظ دین

تقیه برای حفظ دین

تعریف اصطلاحی تقیه ‏
از تقیه تعاریف زیادی شده است که هر کدام ممکن است دارای ایراداتی باشد؛ به این صورت که جامع افراد یا مانع اغیار نباشد. به عنوان مثال؛ محقق کرکی تقیه را این‌گونه تعریف کرده است: «مراد از تقیه، اظهار موافقت با مخالفان به جهت ترس… اطلاعات بیشتر