searchicon
تقیه اظهار چيزى بدون به آن اعتقاد

تقیه اظهار چيزى بدون به آن اعتقاد

تعریف اصطلاحی تقیه
تقیه در اصطلاح عبارت است از: ابراز يا کتمان عقیده برخلاف نظر قلبى خود براى اجتناب از ضرر دینی يا دنیایی.[1] برخی ديگر، گفته اند: تقيه؛ یعنی نگاهدارى خویش از آسيب فردی ديگرى با ابراز موافقت در گفتار يا كردار مخالف حق[2] يا با اظهار… اطلاعات بیشتر