دایره المعارف اسلام پدیا » تغییر جهان
منوی اصلی

ارتباط تغییر و حدوث جهان

برخی این پرسش را مطرح نموده اند که چگونه تغییر می تواند نشانۀ حادث بودن دنیا باشد. این مسئله در واقع بخشی (مقدمه ای) از برهان حدوث (یکی از براهین خدا شناسی) است. برای ترسیم تصویری روشن از این مسئله ابتدا به بیان برهان حدوث می پردازیم . این برهان در الهیات اسلامى ـ به […]

ادامه مطلب