دایره المعارف اسلام پدیا » تعیین خاص
منوی اصلی

عقل از دیدگاه عرفا

در کلمات عارفان، عقل دو قسم است؛ یکی عقل معاش که در سر انسان جای دارد و دیگری عقل معاد که در دل آدمیان است. قیصری می گوید: روح انسانی را از جهت معقل ذات و موجد خود و تعیّن آن به تعیّن خاص، عقل گویند. صدرالدین قونوی گوید: نفس انسانی را دو قوت است، […]

ادامه مطلب