searchicon
تعریف شیخ انصاری از توریه

تعریف شیخ انصاری از توریه

مفهوم اصطلاحی توریه در فقه
مفهوم اصطلاحی توریه در فقه، همان معنای اصطلاحی مشهور این واژه است و تفاوت چندانی با آن ندارد. شیخ انصاری می‌گوید: «توریه آن است که متکلم از لفظی، معنای مطابق با واقع آن را اراده نماید، ولی قصد او از القاء آن این باشد که… اطلاعات بیشتر