دایره المعارف اسلام پدیا » تعبیر
منوی اصلی

خواب

چیستی خواب و انواع آن خواب و مرگ ماهیت رؤیا حکمت رؤیا دیدن تعبیر خواب و توانایی بر آن باز گو کردن رؤیا ها خواب شیطانی بیداری ارادی از خواب در خواب دیدن حضرت رسول الله (ص) میزان خواب طبیعی خوابیدن رو به قبله حکم خوابیدن در حرم امامان، مساجد و اماکن مذهبی خواب در […]

ادامه مطلب

تعبیر خواب و توانایی بر آن

قرآن کریم از یوسف یاد می کند که هم روءیای صادقه دید[۱] و هم علم تعبیر روءیا را خداوند به او آموخت.[۲] یوسف در زندان، روءیای دوستان زندانی اش و درخارج از زندان روءیای پادشاه مصر را تعبیر و تأویل کرد. پس تعبیر خواب یا به قول قرآن “تأویل”[۳] روءیا، یک امر واقعی و حقیقی […]

ادامه مطلب