searchicon
بوذاسف پديدآورنده دین صابئی

بوذاسف پديدآورنده دین صابئی

بنیان‌گذار یا آورنده کیش صابئین
اگر دین صابئین را از ادیان الهی بدانیم (که ظاهراً حق هم همین است)، ریشه آن به‌پیامبران الهی وصل می‌شود، اما برخی نیز آن‌را غیر الهی دانسته‌اند؛ لذا گفته شد، طهمورث پسر نوبجهان پسر ارفخشذ پسر هوشنگ به پادشاهى‏ رسيد و او مقيم شاپور بود.… اطلاعات بیشتر