بنی اسرائیل

سوره بنی اسرائیل
سوره هفدهم قرآن “سوره بنی اسرائیل “است که دارای 111(صد و یازده) آیه است. این سوره به “سوره اسراء” (به کسر همزه که مصدر باب افعال است) و “سوره سبحان” نیز مشهور است. علت نام گذاری این سوره به “بنی اسرائیل” از آن روست که… اطلاعات بیشتر