بدعت بودن تقیه در برابر مسلمان

شبهات وارده بر تقیه و پاسخ آن
به دلیل درک نادرست از تقیه، شرایط آن و موارد استثناء، در طول تاریخ اسلام شبهات بسیاری از سوی مخالفان پیرامون مسئله تقیه مطرح شده است. نقدهایی که به تقیه وارد شده عمدتا از سوی اهل سنت می باشد. آنها تقیه را از ویژگی‌های مذهب… اطلاعات بیشتر