دایره المعارف اسلام پدیا » بال فرشتگان
منوی اصلی

بال داشتن فرشتگان

در اولین آیۀ شریفه سورۀ فاطر آمده است که فرشتگان داراى بال هستند، امّا طبق شواهد و قرائن، منظور، بال ظاهرى و مادى نیست و آیه شریفه تأویل برده مى شود، چنان که موارد دیگرى در قرآن وجود دارد که تأویل برده مى شود مثل “جاء ربک” که به دلیل مجرد بودن واجب تعالى، منظور […]

ادامه مطلب