searchicon
اهل حدیث و مذهب کلامی حنبلی

اهل حدیث و مذهب کلامی حنبلی

پیروی اشعریه از مذهب حنبلی
مذاهب کلامی اهل سنت، هرکدام در فقه، پیرو یکی از چهار مذهب فقهی اهل سنت هستند. گفته شده که اشعريه، حنبليه مذهب هستند،[1] اما برخی دیگر، اشعریه را در کنار خوارج، معتزله، مشبّهه و سالمیه از اصحاب مالک به شمار آوردند،[2] البته از میان آنان،… اطلاعات بیشتر