searchicon
انتزاعی بودن شرور

انتزاعی بودن شرور

شرور
معنای شرور “شرّ” مصدر، و جمع آن “شُرُور” به معنای بدى است. اين واژه ضد “خیر” است و شامل همۀ بدی ها و پستی ها است.[1] آنچه به عنوان شر از آن یاد می شود؛ در عالم مجردات وجود ندارد و این بحث به عالم… اطلاعات بیشتر
چگونی انتساب شرور به خداوند با توجه به آیه هشتم از سورۀ شمس
این موضوع در سایه پرداختن به نکات زیر تبیین می شود: اولاً: در بارۀ معنای آیۀ 8 سورۀ شمس: “فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها” باید گفت که این آيه به يكى از مهم ترين مسائل مربوط به آفرينش انسان پرداخته است؛ یعنی الهام “فجور” و “تقوا”.… اطلاعات بیشتر