اقدامات سیاسی بنی امیه

‏آثار و اقدامات تاریخی بنی امیّه
آثار و اقدامات تاریخی خاندان بنی امیّه را، می توان در دو بخش مورد بحث قرار داد: آثار و اقدامات تاریخی بنی امیّه به صورت کلی، به نحوی که شامل همه خلفا و کارگزاران این خاندان می شود. آثار و اقدامات تاریخی خلفا و کارگزاران… اطلاعات بیشتر