دایره المعارف اسلام پدیا » اشو و سکس
منوی اصلی

سکس از نگاه اشو و نقد آن

آمیزش جنسی در تفکرات اوشو دارای ارزشی فراوان است. تا جایی که در بسیاری از کتاب هایش درباره این موضوع بحث های مفصّلی دارد. وی چندین کتاب را اختصاصاً به موضوع سکس و آمیزش های جنسی، قرار داده است. اوشو سکس را ریشه در تجلّی خداوند در انسان می داند و معتقد است سکس باعث […]

ادامه مطلب