searchicon
اشعریه ومذهب فقهی حنبلیه

اشعریه ومذهب فقهی حنبلیه

پیروی اشعریه از مذهب حنبلی
مذاهب کلامی اهل سنت، هرکدام در فقه، پیرو یکی از چهار مذهب فقهی اهل سنت هستند. گفته شده که اشعريه، حنبليه مذهب هستند،[1] اما برخی دیگر، اشعریه را در کنار خوارج، معتزله، مشبّهه و سالمیه از اصحاب مالک به شمار آوردند،[2] البته از میان آنان،… اطلاعات بیشتر