searchicon
اشرف مخلوقات

اشرف مخلوقات

انسان برترین مخلوق
انسان موجودی است که خلقتش در زیباترین شکل و هیئت صورت پذیرفت؛ و به همین جهت تاج کرامت بر سر وی نهاده شد و برتری او بر بسیاری از موجودات جهان هستی اعلام شد. قرآن کریم از یک طرف در باره جایگاه انسان در عالم… اطلاعات بیشتر
پرورش و استقلال عقل و فکر
گوهر عقل، ارزشمندترین نعمت الاهی برای بشریت است و به همین جهت، انسان اشرف مخلوقات نامیده شده است. به واسطۀ این نعمت بزرگ، انسان می تواند خیر را از شر، هدایت را از ضلالت، دوست را از دشمن، نور را از ظلمت و … تمییز… اطلاعات بیشتر