اشاعره و اخلاق و دین

دیدگاه های عدلیّه و غیرعدلیه پیرامون رابطه دین و اخلاق
متکلمان و حکمای اسلامی، به مناسبت بحث از حسن و قبح شرعی یا عقلی، از رابطه دین و اخلاق سخن گفته اند و به طور کلی به دو دسته اساسی عدلیه و غیر عدلیه تقسیم شده اند: «عدلیّه» بر این باورند که انسان ها فقط… اطلاعات بیشتر