دایره المعارف اسلام پدیا » استنباط
منوی اصلی

قیاس، منبع فقه اهل سنت

یکی از منابع اختصاصی فقه اهل سنت، «قیاس» است.[۱] تعریف قیاس: قیاس در لغت به معنای اندازه گیری، سنجش و برابری است[۲] و در اصطلاح عبارت است از سرایت دادن حکم از موضوعی به موضوع دیگر به جهت اشتراک دو موضوع در علت حکم.[۳] به تعبیر دیگر قیاس آن است که شخصى حکم یک مسئله […]

ادامه مطلب

اجتهاد

تعریف اجتهاد اهمیت اجتهاد پیشینه اجتهاد در مذهب شیعه اجتهاد در قرآن و روایات قرآن منبع اصلی اجتهاد اجتهاد و قیاس قاعده لطف و تصحیح اجتهاد فقها نقش تکنولوژی در تسهیل رسیدن به درجۀ اجتهاد تعریف اجتهاد اجتهاد در لغت به معنای نهایت سعی و تلاش در کاری است،[۱] اما در اصطلاح فقهی، عبارت است […]

ادامه مطلب

اجتهاد و قیاس

قیاس از نظر لغت به معنای اندازه گیری، سنجش و برابری است و در اصطلاح علم اصول عبارت است از این که در دو موضوع مشابه، که حکم یکی معلوم و حکم دیگری مجهول است؛ با مقایسه کردن آنها حکم شرعی مجهول مشخص گردد. به سخن دیگر قیاس آن است که شخصى حکم یکى را […]

ادامه مطلب