دایره المعارف اسلام پدیا » استطاعت شخص مریض
منوی اصلی

بیماری و حج تمتع

با توجه به این که یکی از شرایط واجب شدن حج، استطاعت بدنى از جهت داشتن توانائی رفتن به حج و انجام اعمال بدون وجود حرج و مشقت زیاد است؛ بنابر این کسانی که به علت مریضی، رفتن به حج برای آنها مشقت دارد و قادر به انجام آن نیستند چون شرایط حج را ندارند […]

ادامه مطلب