ارکان حجاب

چگونگی حجاب
اسلام برای حجاب زن ها دو رکن اساسی را بیان کرده است؛ 1- از جهت فراگیری نسبت به بدن که دستور داده به جز گردی صورت و دست ها تا مچ، تمام بدن باید پوشیده شود. 2- دوم از نظر کیفیت پوشش که نباید بدن… اطلاعات بیشتر