دایره المعارف اسلام پدیا » ارتداد زن
منوی اصلی

حکم ارتداد زنان

اسلام برای پیش گیری از حوادث سوئی که ممکن است از راه تغییر مذهب دامنگیر جامعه اسلامی شود، صریحاً دستور می دهد، اگر مرد مسلمانی که از پدر و مادر مسلمان متولد شده «مرتد» شود که به او «مرتد فطری» گفته می شود، کیفر او اعدام است، ولی چنانچه از پدر و مادری غیر مسلمان […]

ادامه مطلب