searchicon
ارتباط معنای اصطلاحی تقیه با معنای لغوی آن

ارتباط معنای اصطلاحی تقیه با معنای لغوی آن

ارتباط معنای اصطلاحی تقیه با معنای لغوی آن
همان طور که در بحث معنای لغوی تقیه اشاره شده است، چند تعریف بسیار نزدیک به هم برای آن ذکر شده که عبارتند از:«تقیه به معنای؛ پرهیز، نگاه داری و پنهان کردن است».[1] «تقیه به معنای؛ حفظ و نگهداری چیزی از آنچه که برای آن… اطلاعات بیشتر