searchicon
اجماع بر تقیه قولی یا در گفتار

اجماع بر تقیه قولی یا در گفتار

اجماع دلیل تقیه
عده ای از صاحب نظران بر مشروعیت تقیه، ادعای اجماع کرده و گفته اند: علاوه بر نص قرآن، اجماع مسلمانان نیز بر این مطلب وجود دارد.[1] البته برخی می گویند: استناد کردن به اجماع در این‌جا با چالش جدی مواجه است؛ زیرا نزد شیعه هر… اطلاعات بیشتر