searchicon
آیت الله کوهستانی و اخبار از غیب

آیت الله کوهستانی و اخبار از غیب

کرامات آیت الله کوهستانی
مرحوم آیت الله کوهستانی، در طول زندگی بابرکت خود، بر اثر بندگی خدا به کراماتی دست یافته بودند که به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌شود: الف) اندرونی مثل بیرونی است مرحوم شیخ عبدالنبی احمدی علی‌آبادی از دانش‌آموختگان حوزه کوهستان می‌گوید: «پدرم با بعضی خوانین… اطلاعات بیشتر