آیت الله مدرس در تبعید

سید حسن مدرس در تبعید
در مورد موقعیت مرحوم مدرس در تبعید، اعم از مجموعه زندان و زندانبانان، وضعیت غذایی و رفاهی، نکات قابل توجهی وجود دارد که به بعضی از آنها از قلم و بیان مرحوم ملک الشعرای بهار، اشاره می شود: آقای دکتر محمد حسین مدرس (خواهرزاده مرحوم… اطلاعات بیشتر