آقا خان سوم

آقاخان اول تا سوم
شخصیت های سلسله آقاجانیه عبارتند از: آقاخان اول نخستین امام اسماعیلی نزاری از سلسله قاسم شاهی بود که در هند ساکن شد. وی در سال ۱۲۹۸ق درگذشت و در حسن آباد بمبئی دفن شد.[1] آقاخان دوم پسر آقاخان اول؛ آقاعلی شاه یا آقاخان دوم بعد… اطلاعات بیشتر