آزمایش های انبیاء

ابتلائات و امتحانات اسحاق نبی الله (علیه السلام)
ابتلاء و امتحان انسان یک سنت ثابت و استثناء ناپذیر الهی است و خداوند همه انسان ها را در همه زمان ها می آزماید. انسان مؤمن در این دنیا، همواره در حال آزمون است؛ زیرا امتحان خداوند، مشروط به زمان و حالت خاصی نیست. سختی… اطلاعات بیشتر