searchicon
آثار فرهنگی احمد بن حنبل

آثار فرهنگی احمد بن حنبل

آثار علمی احمد بن حنبل
احمد بن حنبل را نویسنده کتاب‌های متعددی دانسته‌اند که مشهورترین آن‌ها مسند او است. عدد احادیث مسند احمد را ۲۷۱۰۰ حدیث[1] یا ۳۰ هزار حدیث[2] و برخی نیز ۴۰ هزار حدیث دانسته‌اند.[3] احمد قبل از تدوین نهایی مسند از دنیا رفت و پسرش عبدالله آن… اطلاعات بیشتر