کلام قدیم

خاتمیت
مفهوم خاتمیت خاتم (بر وزن حاتم) به معناى چیزى است كه به وسیلۀ آن پایان داده مى‏شود[1]، و نیز به معناى چیزى آمده است كه با آن اوراق و مانند آن را مهر مى‏كنند و از آن جا كه این كار (مهر زدن) در خاتمه… اطلاعات بیشتر