دایره المعارف اسلام پدیا » مفهوم شناسی سنت (روشها)
منوی اصلی

کتابنامه مفهوم شناسی سنت (روش ها)

قرآن کریم انصاری، مرتضی؛ فرائد الاصول؛ حاشیه میرزا موسی التبریزی؛ ناشر: انتشارات سماء، قم، ۱۳۸۸ ش. جبران، مسعود؛ الرّائد فرهنگ الفبایی عربی، فارسی؛ مترجم: رضا انزابی‌ نژاد؛ ویراستار: محمد صادق فاضلی؛ ناشر: شرکت به نشر، مشهد، ۱۳۹۳ – ۲۰۰۰ م. جرجانی، علی بن محمد؛ کتاب التعریفات؛ ناشر: انتشارات ناصر خسرو، تهران،۱۳۷۰ ش. جناتی، محمد ابراهیم؛ […]

ادامه مطلب

ارتباط معنای اصطلاحی سنت (روش ها) با معنای لغوی

سنت در لغت از ماده سَنَّ یَسُنُّ[۱] است، به معنای دستور، وضع کردن دستور، سَنَّ سُنَّهً: دستوری را وضع کرد.[۲] سنت در اصطلاح نیز از ماده سَنَّ یَسُنُّ سُنَّهً گرفته شده است و دلالت بر وضع دستور و قانون است؛ لذا سنت های بشری به صورت دستورهای مکتوب و غیرمکتوب فردی و اجتماعی وضع می […]

ادامه مطلب

بیان اصطلاح مترادف با سنت (روش ها)، اخص، اعم و وابسته

اصطلاح اخص قضا و قدر[۱]: قضا تمامی سنت های تکوینی و تشریعی خداوند که ثابت، قطعی و غیرقابل تغییرند و قدر نیز سنت خداوند است که راه تعامل با سنت های تکوینی و تشریعی را معین می سازد. تعقل و درست عمل کردن نسبت به سنت های خداوند و در امان ماندن از مضررات حتمی […]

ادامه مطلب

مفهوم اصطلاحی سنت در علوم مختلف

اصطلاح سنت، در علوم مختلف، معانی و مصادیق متفاوتی خواهد داشت، که در اینجا به سنت در بعضی از علوم اشاره می شود: علم حدیث سنت در علم حدیث به دو شکل سنت کلامی (حدیث یا گفتار) و سنت عملی (کردار)[۱] معصوم (علیه السّلام) و به عنوان یکی از منابع استنباط حکم شرعی[۲] است. علم […]

ادامه مطلب

مفهوم اصطلاحی سنت (روش ها) در قرآن و روایات

اصطلاح سنت در قرآن و روایات،[۱] به روش و طریقت معنا شده است؛ و به دو روش بشری و الهی اشاره می نماید: سنت بشری روش، آداب و رسومی که انسان ها در زندگانی خویش بر اساس عادت و عرف به آن ها پایبندند که گاه معقول نبوده، فقط تعصب و قومگرائی در آن حاکم […]

ادامه مطلب

تعریف اصطلاحی سنت (روش ها)

سنت (روش ها)[۱]، نگرشی نو به اصطلاح سنت از نگاه قرآن و روایات است؛ لذا تعریف اصطلاحی آن نیز مطابق نظر قرآن و روایات خواهد بود. اختراع این سنت مطابق آیات و روایات، نوعی نوآوری است که با تعاریف سنت در علوم دیگر متفاوت است. بنابر این سنت از نگاه قرآن و روایات یعنی: فرامینی […]

ادامه مطلب

لغات مترادف و هم معنای سنت (روش ها)

مترادف سنت (روش ها) در زبان انگلیسی: Tradition, custom, مترادف سنت (روش ها) در زبان عربی: التقلید و التقالید،[۱] الادب و الآداب،[۲] السنه، الطریقه و الطرق،[۳] الاسلوب،[۴] العاده و العادات،[۵] المیراث، التراث،[۶] النوامیس،[۷] العرف[۸] و سُنَن، سَنَن، سِنَن سُنَن.[۹] مترادف سنت (روش ها) در زبان فارسی: روش، سیرت،[۱۰] قانون، طریقه، سرشت، طبیعت، شریعت،[۱۱] آداب، رسوم، […]

ادامه مطلب

تعریف لغوی سنت (روش ها)

سنت دارای معانی مختلف است، که عبارت اند از: راه، روش و طریقت؛ (سُنَن یا سِنَن) جمع آن سُنَن.[۱] دستور، دستوری را وضع کردن: سنت از ماده سَنَّ یَسُنُّ[۲] به معنای دستوری را وضع کردن است؛ سَنَّ سُنَّهً: دستوری را وضع کرد.[۳] معانی ذیل از ریشه “سنن” گرفته شده، که هم خانواده سنت است: جاری […]

ادامه مطلب

چکیده مطالب مفهوم شناسی سنت (روش ها)

سنت (روش ها) در لغت راه، روش و طریقت و دستوری است که وضع می گردد و جمع آن سُنَن است. روش ها و سنت ها، مجموعه دستوراتی هستند که به دو گروه بشری (فردی و اجتماعی) و الهی (ایجاد و تأثیر) تقسیم می گردند. سنت الهی یا روش خداوند در آفرینش موجودات را سنت […]

ادامه مطلب