دایره المعارف اسلام پدیا » روح
منوی اصلی

سرانجام روح پس از مرگ

سرنوشت انسان پس از مرگ از مسائلی است که همواره ذهن بشر را به خود مشغول ساخته و او را در تکاپوی جست و جو و یافتن پاسخی قانع کننده و مستدلّ قرار داده است. در میان مجموعه ای از تبیین ها و تفسیرها از مرگ و انتقال روح با تفسیری مواجه می شویم که […]

ادامه مطلب

آگاهی روح پس از مرگ

انسان دارای دو بُعد روح و بدن است و جای هیچ گونه انکاری ‏نیست که حقیقتى به نام روح در انسان ها وجود دارد. روح انسان، جوهری است مجرد که زنده و توانا و دانا و مختار است که از آن به نفس ناطقه یا روان هم تعبیر می شود.[۱] تعلّق روح به بدن تعلق […]

ادامه مطلب

فعالیت روح در خواب و بی هوشی

چیستی و نحوۀ فعالیت روح یکی از پیچیده ترین مسائلی است که تا کنون دانش بشری قادر به درک آن نبوده است و همین امر باعث اختلاف رأی اندیشمندان دربارۀ آن شده است به گونه ای که «به گفته بعضی از دانشمندان در حدود هزار نظریه پیرامون حقیقت روح و دیگر مسائل مربوط به آن […]

ادامه مطلب

تعلّق روح به جنین

بدون تردید روح جوهرى غیر مادى (مجرد) است. در آیۀ مبارکۀ: “وَ یسْئلُونَکَ عَن‌ِ الرُّوح‌ِ قُل‌ِ الرُّوح‌ُ مِن‌ْ أَمْرِ رَبِّی[۱]؛و دربارۀ روح از تو می‌پرسند. بگو: روح از سنخ فرمان پروردگار من است). روح را به امر خدا نسبت داده است . شهید مطهری می گوید: چون روح امر بسیطی است و جزء ندارد تعریف […]

ادامه مطلب

رابطۀ روح و بدن

تبیین رابطه نفس و بدن از مسائل مهمی است که هنوز از مشکل ترین مباحث فلسفی نفس است. توضیح این که؛ دو مطلب نزد همۀ اندیشمندان بدیهی و روشن است: ۱٫ در وجود انسان دو نوع ویژگی مشاهده می شود که بسیار متفاوت اند؛ نوع اول ویژگی نفسانی مانند: آگاهی، اراده، هویت شخصی، خوشحالی، غم، […]

ادامه مطلب

دمیده شدن روح خدا در انسان

در مورد کیفیت دمیده شدن روح در کالبد انسان دو فرض وجود دارد:[۱] ۱٫ این که خداوند جزیی از وجود خود جدا نموده و در وجود انسان قرار داده باشد. ۲٫ این که خداوند چیز با ارزشی را که مخلوق خودش است به نام روح، در انسان دمیده باشد، نه این که جزیی از وجود […]

ادامه مطلب

اقسام روح در انسان

اقسام روح در انسان، گاهی از منظر فلسفی مطرح می شود و گاهی از منظر عرفانی و گاهی از منظر اخلاقی. از منظر فلسفی؛ حکیمان بر این باورند که انسان از سه روح یا نفس؛ نباتی، حیوانی و انسانی، تشکیل یافته است که اگر روح بخاری را بر آن بیافزاییم در مجموع چهار روح می […]

ادامه مطلب

چیستی روح

یکی از مباحث مهم و اساسی در ادیان و در فلسفه و عرفان، شناخت و چیستی روح در بُعد انسانی و جهانی آن است. واژۀ «روح» در کتاب های فلسفی و عرفانی کاربرد متعددی دارد.[۱] بعضی از کاربردهای روح بدین قرار است: ۱٫ نفس ناطقه ۲٫ جان حیوانی ۳٫ «عقل مجرد» و از این جاست […]

ادامه مطلب