دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مقاله بداء
منوی اصلی

کتابنامه مقاله بداء

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۷ در باب: کلام
 1. قرآن مجید
 2. ابن‌ اثیر، مبارک‌؛ النهایه فی‌ غریب‌ الحدیث‌ و الاثر؛ به‌ کوشش‌: زاوی، طاهر احمد و طناحی‌، محمود محمد؛ مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان‏، چاپ چهارم، قم‏، ۱۳۶۷ ش‏.
 3. ابن حجر عسقلانی، أحمد بن علی؛ فتح الباری شرح صحیح البخاری؛ تحقیق: خطیب، محب الدین؛ دار المعرفه، بیروت، ۱۳۷۹ ق.
 4. ابن سعد، محمد بن سعد؛ الطبقات الکبرى؛ تحقیق: محمد عبد القادر عطا؛ دار الکتب العلمیه، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۰ ق / ۱۹۹۰ م.
 5. ابن کثیر دمشقى، اسماعیل بن عمرو؛ تفسیر القرآن العظیم؛ تحقیق: شمس الدین، محمد حسین؛ دار الکتب العلمیه، منشورات محمدعلى بیضون، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۹ ق.
 6. بخاری جعفی، محمد بن إسماعیل؛ صحیح بخاری (الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله (صلى الله علیه و آله و سننه و أیامه)؛ تحقق: ناصر الناصر، محمد زهیر بن؛ دار طوق النجاه (مصوره عن السلطانیه بإضافه ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقی)، چاپ اول، ۱۴۲۲ ق.
 7. آقا بزرگ تهرانی، محمد محسن؛ الذریعه الی تصانیف الشیعه؛ اسماعیلیان قم و کتابخانه اسلامیه تهران‏، ۱۴۰۸ ق.‏
 8. جوادی آملی، عبدالله؛ تفسیر تسنیم؛ تحقیق: واعظی محمدی، حسن؛ مرکز نشر اسرا، چاپ چهارم، قم، ۱۳۸۸ ش.
 9. حسینى شیرازى، سید محمد؛ تبیین القرآن؛ دار العلوم، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۲۳ ق.
 10. خویی، سید ابوالقاسم؛ البیان فی تفسیر القرآن؛ بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا.
 11. خویی، سید ابوالقاسم؛ محاضرات فی اصول الفقه؛ انصاریان‏، چاپ چهارم، بی‌جا، ۱۴۱۷ ق.‏
 12. رازی، ابن ابی حاتم؛ تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: الطیب، اسعد محمد؛ مکتبه نزار مصطفى الباز، چاپ سوم، عربستان سعودى، ۱۴۱۹ ق.
 13. رازی، فخر الدین؛ مفاتیح الغیب؛ دار احیاء التراث العربى، چاپ سوم، بیروت، ۱۴۲۰ ق.
 14. راغب اصفهانی؛ حسین بن محمّد؛ المفردات فی غریب القرآن؛ ‌دار العلم الدار الشامیه،‌ دمشق، ۱۴۱۲ ق.
 15. سایت اسلام پدیا.
 16. سایت اندیشه قم.
 17. سایت حوزه نت.
 18. سایت ویکی شیعه.
 19. سبحانی، جعفر؛ راهنماى حقیقت؛ نشر مشعر، چاپ پنجم، تهران‏، ۱۳۸۷ ش‏.‏
 20. سمیح، دغیم؛ موسوعه مصطلحات علم الکلام، مکتبه لبنان ناشرون‏، چاپ اول، بیروت‏، ۱۹۹۸ م‏.
 21. سیوطى، جلال الدین؛ الدر المنثور فى تفسیر المأثور؛ کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى، قم، ۱۴۰۴ ق.
 22. شهرستانی‌، محمد؛ الملل و النحل؛ تحقیق: بدران، محمد‌؛ الشریف الرضی، قم‌، ۱۳۶۴ ش.
 23. شیبانی، أحمد بن حنبل؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ تحقیق: الأرنؤوط، شعیب – عادل، مرشد و آخرون؛ بی جا، بی تا.
 24. صدوق، محمد بن على‏، اعتقادات الإمامیه، کنگره شیخ مفید، چاپ دوم، ایران، قم‏، ۱۴۱۴ ق‏.‏
 25. صدوق، محمد بن علی؛ توحید؛ محقق / مصحح: حسینى، هاشم‏، جامعه مدرسین‏، چاپ اول، قم‏، ۱۳۹۸ ق‏ ‏.‏
 26. صدوق، محمد بن علی؛ کمال الدین و تمام النعمه؛ تحقیق: غفاری، علی اکبر؛ اسلامیه‏، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۵ ق‏‏.
 27. صدوق، محمد بن علی؛ من لا یحضره الفقیه؛ محقق / مصحح: غفاری، علی اکبر؛ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، چاپ دوم، قم، ۱۴۱۳ ق‏ ‏.
 28. طالقانی،‏ نظر علی؛ کاشف الأسرار؛ به کوشش طیب،‏ مهدی؛ مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول، تهران‏، ۱۳۷۳ ش‏.
 29. طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، قم، ۱۴۱۷ ق.
 30. طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ تحقیق: ستوده، رضا؛ فراهانى، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۰ ش.
 31. طبری، محمد بن جریر؛ جامع‌البیان؛ دار المعرفه، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۲ ق.
 32. طوسى، محمد بن حسن‏؛ الأمالی؛ دار الثقافه، چاپ اول، قم‏، ۱۴۱۴ ق‏.‏
 33. طوسى، محمد بن حسن؛‏ الغیبه؛ محقق / مصحح: تهرانى، عباد الله و ناصح، على احمد؛ دار المعارف الإسلامیه، چاپ اول، ایران، قم‏، ۱۴۱۱ ق‏.‏
 34. طوسی، خواجه نصیرالدین؛ تلخیص المحصل؛ دار الاضواء، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۵ ق‏.
 35. طوسی‌، محمد بن حسن؛ تمهید الاصول؛ به‌ کوشش:‌ مشکوه الدینی‌، عبدالمحسن؛ بی‌نا، تهران‌، ۱۳۶۲ ش‌.
 36. طوسی، محمد بن حسن؛ عده الاصول؛ چاپخانه ستاره‏، جاپ اول، بی‌جا، ۱۴۱۷ ق.
 37. عروسى حویزى، عبد على بن جمعه؛ تفسیر نور الثقلین؛ تحقیق: رسولى محلاتی؛ سید هاشم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، قم، ۱۴۱۵ ق.
 38. عسکری، سید مرتضی؛ البداء؛ بی‌نا، بی‌جا، ۱۳۸۶ ش‏.
 39. عسکری، سید مرتضی؛ عقاید اسلام در قرآن کریم؛ ترجمه: کرمی‏، محمد جواد؛ مجمع علمی اسلامی‏، چاپ اول‏، ۱۳۷۸ ش‏.
 40. علم الهدی، سید مرتضی‌؛ رسائل‌ الشریف‌ المرتضی‌؛ تحقیق: رجائی، سید مهدی؛ دار القرآن الکریم‌، چاپ اول، قم، ۱۴۰۵ ق‌‌.
 41. عیاشی، محمد بن مسعود؛ کتاب التفسیر؛ تحقیق: رسولی محلاتی، سید هاشم؛ چاپخانه علمیه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ ق.
 42. عینی غیتابی حنفی، بدر الدین؛ عمده القاری شرح صحیح البخاری؛ دار إحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.
 43. قرطبی، محمد بن احمد؛ الجامع لأحکام القرآن، ناصر خسرو، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ ش.
 44. قمی، علی بن ابراهیم؛ تفسیر قمى؛ تحقیق: موسوى جزایری، سید طیب؛ دار الکتاب، چاپ چهارم، قم، ۱۳۶۷ ش.
 45. کلینی، محمد بن یعقوب؛ کافی؛ اسلامیه‏‏، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ ش.
 46. کلینی‌، محمد بن یعقوب؛ کافی؛ محقق / مصحح: غفارى، على اکبر و آخوندى، محمد؛ دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم‏، تهران‏، ۱۴۰۷ ق‏.
 47. مجلسی، محمد باقر؛ بحار الأنوار؛ ، محقق / مصحح: جمعى از محققان‏؛ دار إحیاء التراث العربی‏، چاپ دوم، بیروت‏، ۱۴۰۳ ق‏.‏
 48. مظفّر، محمد رضا؛ عقاید الامامیه؛ تحقیق: حنفی، حامد؛ انتشارات انصاریان‏، چاپ دوازدهم‏، قم‏، ۱۳۸۷ ش‏.
 49. معرفت، هادى؛ التمهید فی علوم القرآن‏؛ مؤسسه النشر الاسلامى‏؛ چاپ دوم‏، قم‏، ۱۴۱۵ ق.
 50. معرفت، هادى؛ تفسیر و مفسران؛ مؤسسه فرهنگى التمهید، چاپ اوّل، قم‏، ۱۳۷۹ ش.
 51. مفید، محمد بن محمد؛ إرشاد فی معرفه حجج الله علی العباد؛ تحقیق: مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ ق‏.‏
 52. مفید، محمد بن محمد؛ الفصول المختاره؛ گنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، قم،‏۱۴۱۳ ق‏.
 53. مفید، محمد بن محمد؛ المسائل العکبریّه؛ کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، قم، ۱۳۷۲ ش / ۱۴۱۳ ق.
 54. مفید، محمد بن محمد؛ اوائل‌ المقالات؛ المؤتمر العالمی للشیخ المفید، چاپ اول‏، قم‏، ۱۴۱۳ ق‏.
 55. مفید، محمد بن محمد؛ تصحیح اعتقادات الإمامیه؛ الموتمر العالمی للشیخ المفید، چاپ اول‏، قم‏، ۱۴۱۳ ق‏.
 56. مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ دار الکتب الإسلامیه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ ش.
 57. ملا صدرا، صدر المتألهین؛ الحکمه المتعالیه فى الاسفار العقلیه الاربعه؛ دار احیاء التراث، چاپ سوم، بیروت، ۱۹۸۱ م.
 58. میرداماد، محمد باقر؛ نبراس‌ الضیاء و تسواء السواء؛ به‌ کوشش:‌ ناجی‌ اصفهانی‌، حامد؛ هجرت و میراث مکتوب‏، چاپ اول‏، قم، تهران‌، ۱۳۷۴ ش‌.
 59. نعمانی، محمد بن ابراهیم؛ الغیبه؛ ترجمه: فهرى، احمد؛ دار الکتب الإسلامیه،‌ چاپ چهارم، تهران‏، ۱۳۶۲ ش‏.‏ثبت نظر


8 + = 14