دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مقاله فرقه دروزیه
منوی اصلی

کتابنامه مقاله فرقه دروزیه

تاریخ: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ در باب: فرقه دروزیه
 1. ابن منظور؛ لسان العرب؛ به اهتمام: میر دامادى‏، سید جمال الدین؛ دار الفکر- دار صادر، چاپ سوم، بیروت‏، ۱۴۱۴ ق‏.
 2. ابوعز الدین، نجلاء؛ الدروز فی التاریخ؛ دارالعلم للملایین، بیروت، ۱۹۹۰م.
 3. ابوعز الدین، نجلاء؛ تحقیقی جدید در تاریخ، مذهب و جامعه دروزیان؛ آستان قدس رضوی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۲ش.
 4. امجد عزام؛ الموحدون الدروز بین الخطا و الصواب؛ دمشق، ۲۰۰۹م.
 5. انور یاسین، وائل سید، و بهاء الدین سیف الله؛ بین العقل و النبی؛ پاریس، ۱۹۸۱م.
 6. بدوی، عبدالرحمن؛ مذاهب الاسلامیین؛ دارالعلم للملایین، بیروت، ۱۹۹۶م.
 7. بلاذرى، أحمد بن یحیى؛ فتوح‏البلدان؛ ترجمه: توکل، محمد؛ نشر نقره، چاپ اول، تهران، ۱۳۳۷ش.
 8. التنوخی، الامیر جمال الدین عبداللهف و الشیخ محمد ابو هلال المعروف بالشیخ الفاضل؛ توضیحات: عجاج نویهض؛ دارالصحافه، بیروت، ۱۹۶۳م.
 9. جباره برغوثی؛ الدیانه الدروزیه؛ جیزه، مصر، ۲۰۰۹م.
 10. جمیل ابوترابی؛ من هم الموحدون «الدروز»؟؛ دمشق، ۱۹۹۸م.
 11. جمیل ذبیانی؛ الاسلامیه الموحدین الدروز: فلسفۀ دین و دنیا؛ بی جا، ۱۹۹۲م.
 12. حامد بن سیرین؛ مصادر العقیده الدرزیه؛ دیار عقل، لبنان، ۱۹۸۵م.
 13. حسن امین بعینی؛ دروز سوریه و لبنان فی عهد الانتداب الفرنسی: ۱۹۲۰-۱۹۴۳م، دراسه فی تاریخهم السیاسی؛ بیروت، ۱۹۹۳م.
 14. حسینى واسطى زبیدى‏، سید مرتضى؛ تاج العروس من جواهر القاموس؛ دار الفکر، چاپ اول، بیروت‏، ۱۴۱۴ ق‏.
 15. حلبی، عباس؛ الموحدون الدروز: ثقافه و تاریخ و رساله؛ بیروت، ۲۰۰۸م.
 16. حمزه بن علی، اسماعیل تمیمی، و بهاءالدین سموقی؛ رسائل الحکمه؛ دیار عقل، لبنان: دارالاجل المعرفه، ۱۹۸۶م.
 17. خاتمى، احمد؛ فرهنگ علم کلام؛ انتشارات صبا، چاپ اول، تهران‏، ۱۳۷۰ ش.
 18. خطیب، محمد احمد؛ عقیده الدروز؛ دارالعالم الکتب، چاپ سوم، ریاض، ۱۹۸۹م.
 19. دفتری، فرهاد؛ تاریخ و عقاید اسماعیلیه؛ ترجمۀ: بدره‌ای، فریدون؛ تهران، ۱۳۷۶ش.
 20. ربانی گلپایگانی، ‌علی؛ ‌فرق و مذاهب کلامی؛ ‌مرکز جهانی علوم اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۷ش.
 21. زیدان اتاشی؛ دروزی ها در اسرائیل: سرنوشتی مشترک؛ ترجمۀ: جاویدنیا، کیومرث و سلطانزاده، سجاد؛ تهران، ۱۳۸۲ش.
 22. سامی نسیب مکارم؛ اضواء علی مسلک التوحید «الدرزیه»؛ بیروت، ۱۹۶۶م.
 23. سایت اسلام کوئست.
 24. سایت ترجمان.
 25. سایت ویکی پدیا.
 26. سایت ویکی شیعه.
 27. سایت ویکی فرق.
 28. سبحانى، جعفر؛ فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامى؛ مترجم: سبحانى، علی رضا؛ انتشارات توحید قم، چاپ اول، قم، ۱۳۹۳/۱۴۳۵ق.
 29. سبحانی، جعفر؛ بحوث فی الملل و النحل؛ مؤسسه النشر الإسلامی- مؤسسه الإمام الصادق (علیه السلام‏)، قم، بی تا.
 30. صدر حاج‌ سیدجوادی‌، احمد، دائره المعارف تشیع، بی نا، بی جا، بی تا.
 31. طباطبایی، سیدمحمد حسین؛ شیعه در اسلام؛ دفتر نشر اسلامی، چاپ سیزدهم، قم، ۱۳۷۸ش.
 32. طریحی، فخرالدین؛ مجمع البحرین؛ مرتضوى‏، چاپ سوم، تهران‏، ۱۴۱۶ ق.
 33. عبدالله نجار؛ مذهب الدروز و التوحید؛ قاهره، ۱۹۶۵م.
 34. غالب، مصطفى؛ تاریخ الدعوه الاسماعیلیه؛ دارالاندلس، بیروت، ۱۹۶۵م.
 35. غالب،‌ مصطفی؛ الحرکات الباطنیه فی الاسلام؛ ‌دار الاندلس، چاپ ‌اول، بیروت، ۱۴۱۶ق.
 36. کتاب النُقط و الدوایر و هو من کتب الدروز الدینیه؛ چاپ کریستیان فریدریش زیبولد، کیر شهاین، آلمان: شمر سو، ۱۳۱۹ق/۱۹۰۲م.
 37. گردیزى، ابو سعید عبدالحى بن ضحاک بن محمود گردیزى؛ زین‏الأخبار؛ تحقیق: حبیبى، عبد الحى؛ دنیاى کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
 38. گروه مذاهب اسلامی؛ اسماعیلیه (مجموعه مقالات)؛ مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ اول، ۱۳۸۱ ش.
 39. محفوظ عبدالعال؛ الدروز فی اسرائیل؛ قاهره، ۱۴۱۳ق/۱۹۹۳م.
 40. محمد علی زعبی؛ الدروز: ظاهرهم و باطنهم؛ بیروت، ۱۳۷۵ق/۱۹۵۶م.
 41. محمد کامل حسین؛ طائفه الدروز: تاریخها و عقائدها؛ قاهره، ۱۹۶۲م.
 42. مرسل نصر؛ المیراث لدی الطوائف الاسلامیه الثلاث: الموحدون (للدروز)، الشیعه (الجعفریه)، السنه (الحنفیه) و اصول المحاکمات الشرعیه؛ المرکز العالمی للطباعه و التوثیق و الاعلام، بیروت، بی تا.
 43. مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی؛ دائره المعارف الاسلامیه؛ ناشر: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی.
 44. مشکور، محمد جواد؛ فرهنگ فِرَق اسلامی؛ انتشارات قدس رضوی، چاپ دوم، مشهد، ۱۳۷۲٫
 45. نبیه محمود سعدی؛ سفر التکوین الفلسفی فی مذهب الموحدین (الدروز)؛ دمشق، ۱۹۹۷م.
 46. نجیب عسراوی؛ المذهب التوحیدی الدرزی؛ برزیل، ۱۹۹۰م.
 47. هانی ابو مصلح غالب؛ الدروز فی ظل الاحتلال الاسرائیلی؛ بیروت، ۱۹۷۵م.ثبت نظر


7 + 7 =