دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مقاله سلیمان نبی (علیه السّلام)‏
منوی اصلی

کتابنامه مقاله سلیمان نبی (علیه السّلام)‏

تاریخ: ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ در باب: سلیمان نبی (علیه السلام)
 1. ابن اثیر جزری، علی بن محمد؛ الکامل فی التاریخ؛ دار صادر، بیروت، ۱۳۸۵ ق.
 2. ابن ادریس، محمد بن احمد؛ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی؛ محقق / مصحح: الموسوى، حسن بن احمد و ابن مسیح، ابو الحسن؛ ‏دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، چاپ دوم، قم، ۱۴۱۰ ق.
 3. ابن العبرى، غریغوریوس الملطى؛ تاریخ مختصر الدول؛ تحقیق: صالحانى الیسوعى، انطون؛ دار الشرق، چاپ سوم، بیروت، ۱۹۹۲ م.
 4. ابن خلدون‏، عبد الرحمن بن محمد؛ تاریخ ابن خلدون؛ ترجمه: آیتى، عبد المحمد؛ مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، چاپ اول، ۱۳۶۳ ش.
 5. ابن خلدون، عبد‌الرحمن بن محمد؛ دیوان المبتدأ و الخبر فى تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوى الشأن الأکبر؛ تحقیق: شحاده، خلیل؛ دار الفکر، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۸ ق / ۱۹۸۸ م.
 6. ابن سعد، محمد؛ الطبقات الکبرى؛ تحقیق: عبدالقادر، محمد؛ دار الکتب العلمیه، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۰ ق / ۱۹۹۰ م. ‏
 7. ابن عجیبه، احمد بن محمد؛ البحر المدید فى تفسیر القرآن المجید؛ تحقیق: قرشى رسلان، احمد عبدالله؛ ناشر: دکتر حسن عباس زکى، قاهره، ۱۴۱۹ ق.
 8. ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمر؛ البدایه و النهایه؛ دار الفکر، بیروت، ۱۴۰۷ ق / ۱۹۸۶ م.
 9. آلوسى، سید محمود؛ روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم؛ تحقیق: عطیه، على عبدالبارى؛ دارالکتب العلمیه، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۵ ق.
 10. برقى، احمد بن محمد؛ المحاسن؛ محقق / مصحح: محدث، جلال الدین؛ دار الکتب الإسلامیه، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۱ ق.
 11. تطیلی، بنیامین بن یونه؛ سفرنامه رابی بنیامین تودولایی؛ ترجمه: ناطق، مهوش؛ نشر کارنگ، تهران، ۱۳۸۰ ش.
 12. ثعلبى نیشابورى، احمد بن ابراهیم؛ الکشف و البیان عن تفسیر القرآن؛ دار إحیاء التراث العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۲ ق.
 13. جوهرى، اسماعیل بن حماد؛ الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه؛ مصحح: عبد الغفور عطار‌، احمد؛ دار العلم للملایین، چاپ اول،‌ بیروت، ۱۴۱۰ ق.
 14. دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه؛ دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
 15. رامین نژاد، رامین؛ مزار پیامبران؛ بنیاد پژوهش‌های اسلامی، چاپ اول، مشهد، بی تا.
 16. راوندی، قطب الدین، فقه‏القرآن، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشى قم، ۱۴۰۵ هـ ق.
 17. زمخشرى، محمود؛ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل؛ دار الکتاب العربی، چاپ سوم، بیروت، ۱۴۰۷ ق.
 18. سایت اندیشه قم.
 19. سایت پارسی ویکی.
 20. سایت پژوهه (پژوهشکده باقر العلوم علیه السلام).
 21. سایت راسخون.
 22. سایت مهدی پدیا.
 23. سایت ویکی فقه (دانشنامه فقه و اصول و علوم حوزوی).
 24. سمرقندی، نصر بن محمد؛ تفسیر سمرقندى (بحر العلوم)؛ دارالفکر، قم، بی تا.
 25. شریف الرضى، محمد بن حسین‏؛ نهج البلاغه؛ محقق / مصحح: صالح، صبحی؛ هجرت‏، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ ق.‏
 26. صدوق، محمد بن علی؛ الأمالی؛ اعلمی، چاپ پنجم، بیروت، ۱۴۰۰ ق.
 27. صدوق، محمد بن على‏؛ خصال؛ محقق / مصحح: غفارى، على اکبر؛ جامعه مدرسین، چاپ اول، قم، ۱۳۶۲ ش.‏
 28. صدوق، محمد بن على؛ علل الشرائع‏؛ کتاب فروشى داورى‏، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ ش / ۱۹۶۶ م.‏
 29. صدوق، محمد بن على‏؛ عیون أخبار الرضا (علیه السلام‏)؛ محقق / مصحح: ‏لاجوردى، مهدى؛ نشر جهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ ق.
 30. صدوق، محمد بن على‏؛ کمال الدین و تمام النعمه؛ محقق / مصحح: غفارى، على اکبر؛ نشر اسلامیه، چاپ دوم، تهران، ‏‏۱۳۹۵ ق.‏
 31. طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، قم، ۱۴۱۷ ق.
 32. طبرسى، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فى تفسیر القرآن؛ تحقیق و مقدمه: بلاغى، محمد جواد؛‌ ناصر خسرو، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ ش.
 33. طبرسى، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فى تفسیر القرآن؛ ترجمه: مترجمان، تحقیق: ستوده، رضا؛ انتشارات فراهانى، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۰ ش.
 34. طبری، محمد بن جریر؛ تاریخ الأمم و الملوک؛ تحقیق: ابراهیم، محمد أبو الفضل؛ دار التراث، چاپ دوم، بیروت، ۱۳۸۷ ق / ۱۹۶۷ م.
 35. طبری، محمد بن جریر؛ جامع البیان فی تفسیر القرآن؛ دار المعرفه، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۲ ق.
 36. طیب، عبد الحسین؛ اطیب البیان؛ انتشارات اسلام، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
 37. فیض کاشانى، ملا محسن؛ تفسیر الصافى؛ تحقیق: اعلمى، حسین؛ انتشارات صدر، چاپ دوم، تهران، ۱۴۱۵ ق.
 38. قاموس کتاب مقدس؛ ترجمه: هاکس، مستر؛ نشر اساطیر، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
 39. قرآن کریم.
 40. قرطبی، محمد بن أحمد؛ الجامع لأحکام القرآن (تفسیر القرطبی)؛ تحقیق: البردونی، أحمد و أطفیش، إبراهیم؛ دار الکتب المصریه، چاپ دوم، قاهره، ۱۳۸۴ ق / ۱۹۶۴ م.
 41. قضاعی، محمد بن سلامه؛ شرح فارسى شهاب الأخبار (کلمات قصار پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله)؛ محقق/ مصحح: حسینى أرموى (محدث)، جلال‏الدین؛ مزکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱ ش.
 42. قمی، شیخ عباس؛ مفاتیح الجنان؛ باب فضیلت زیارت قبور انبیاء؛ انتشارات اسوه، قم، بی تا؛ (در نرم افزار نور الجنان).
 43. کتاب مقدس؛ عهد جدید (انجیل).
 44. کتاب مقدس؛ عهد عتیق (تورات).
 45. کاتب واقدى، محمد بن سعد؛ الطبقات الکبرى؛ ترجمه: مهدوى دامغانى، محمود؛ انتشارات فرهنگ و اندیشه، تهران، ۱۳۷۴ ش.
 46. کلینى، محمد بن یعقوب؛ الکافی؛ محقق / مصحح: غفارى، على اکبر و آخوندى، محمد؛ دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، تهران، ۱۴۰۷ ق.
 47. مجلسى، محمد باقر؛ بحار الأنوار؛ محقق / مصحح: جمعى از محققان؛ دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۳ ق.‏
 48. مسعودی، على بن الحسین؛ مروج الذهب و معادن الجوهر؛ تحقیق: داغر، اسعد؛ دار الهجره، چاپ دوم، قم، ‏‏۱۴۰۹ ق.
 49. مطهرى‏، مرتضی؛ مجموعه آثار استاد شهید مطهرى‏؛ صدرا، تهران، بی تا.
 50. معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین؛ مؤسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر، چاپ ۲۷، تهران، ۱۳۹۳ ش.
 51. مقدسى،‏ مطهر بن طاهر؛ البدء و التاریخ؛ ترجمه‏: شفیعى کدکنى، محمد رضا؛ آگه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ ش.
 52. مکارم شیرازى، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ دار الکتب الإسلامیه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ ش.
 53. منسوب به امام صادق، جعفر بن محمد (علیهما السلام)؛ مصباح الشریعه؛ شارح و مترجم: گیلانى، عبد الرزاق؛ محقق / مصحح: آقا جمال خوانسارى، محمد بن حسین؛ پیام حق، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ ش.
 54. مؤسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی؛ دانشنامه جهان اسلام.
 55. ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسى؛ مجموعه ورّام، آداب و اخلاق در اسلام (ترجمه تنبیه الخواطر)؛ مترجم: عطایى، محمد رضا؛ بنیاد پژوهش‎هاى اسلامى آستان قدس رضوى‏، چاپ اول، مشهد، ۱۳۶۹ ش.
 56. یعقوبى، احمد بن أبى یعقوب؛ تاریخ یعقوبى؛ دار صادر، بیروت، بى تا.ثبت نظر


4 + = 13