دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مقاله مؤمن آل فرعون
منوی اصلی

کتابنامه مقاله مؤمن آل فرعون

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ در باب: مؤمن آل فرعون
 1. قرآن کریم.
 2. ابن اثیر جزری، علی بن محمد؛ الکامل فی التاریخ؛ بیروت، دار صادر، ۱۳۸۵ ق.
 3. ابن حبیب بغدادی، محمد بن حبیب؛ المحبر؛ تحقیق: شتیتر، ایلزه لیختن؛ دار الآفاق الجدیده، بیروت، بی تا.
 4. ابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على؛ متشابه القرآن و مختلفه؛ دار بیدار للنشر، چاپ اول، قم، ۱۳۶۹ ق.
 5. ابن طاووس، على بن موسى‏؛ الطرائف فی معرفه مذاهب الطوائف؛ محقق / مصحح: عاشور، على؛ ‏خیام، چاپ اول، ایران، قم، ۱۴۰۰ ق.
 6. آل غازى، ملاحویش؛ بیان المعانى؛ مطبعه الترقى، چاپ اول، دمشق، ۱۳۸۲ ق.
 7. برقى، احمد بن محمد؛ المحاسن؛ محقق / مصحح: محدث، جلال الدین؛ دار الکتب الإسلامیه، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۱ ق
 8. جزایری، نعمت الله بن عبد الله؛ النور المبین فی قصص الأنبیاء و المرسلین؛ ناشر: آیت الله مرعشى‏، چاپ اول، قم‏، ۱۴۰۴ ق‏.
 9. جزائرى، نعمت الله بن عبد الله؛‏ داستان پیامبران یا قصه‏های قرآن از آدم تا خاتم؛ ترجمه: عزیزى، یوسف؛ انتشارات هاد، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ ش.
 10. سایت مدرسه فقاهت.
 11. سایت ویکی فقه.
 12. سید رضى، محمد بن حسین؛ نهج البلاغه؛ محقق / مصحح: صالح، صبحی‏؛ هجرت‏، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ ق.
 13. شیبانى، محمد بن حسن؛ نهج البیان عن کشف معانى القرآن؛ تحقیق: درگاهی، حسین؛ بنیاد دایره المعارف اسلامى، چاپ اول، تهران، ۱۴۱۳ ق.
 14. صدوق، محمد بن على؛ امالی؛ چاپ پنجم، اعلمى، بیروت، ۱۴۰۰ ق / ۱۳۶۲ ش.‏
 15. صدوق، محمد بن على؛ خصال؛ محقق / مصحح: غفارى، على اکبر؛ جامعه مدرسین‏ حوزه علمیه قم، چاپ اول‏، قم، ‏‏۱۳۶۲ ش.‏ ‏
 16. طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ ق.
 17. طبرسى، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فى تفسیر القرآن؛ تحقیق: با مقدمه بلاغى، محمد جواد؛ ‏ناصر خسرو، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ ش.‏
 18. طبرى، محمد بن جریر‏؛ دلائل الإمامه؛ محقق / مصحح: قسم الدراسات الإسلامیه مؤسسه البعثه؛ بعثت، چاپ اول، ایران، قم، ۱۴۱۳ ق.
 19. عیاشى، محمد بن مسعود؛ کتاب التفسیر؛ تحقیق: رسولى محلاتی، سید هاشم؛ چاپخانه علمیه، تهران، ۱۳۸۰ ق.
 20. قمى، على بن ابراهیم؛ تفسیر القمی؛ محقق / مصحح: موسوى جزائرى، طیب؛ دار الکتاب، چاپ سوم، قم، ۱۴۰۴ ق.
 21. کلینى، محمد بن یعقوب؛ کافی؛ محقق / مصحح: غفارى على اکبر و آخوندى، محمد؛ دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم‏، ‏تهران، ۱۴۰۷ ق.
 22. کوفى، فرات بن ابراهیم‏؛ تفسیر فرات الکوفی؛ محقق / مصحح: کاظم، محمد؛ مؤسسه الطبع و النشر فی وزاره الإرشاد الإسلامی‏، چاپ اول، تهران، ۱۴۱۰ ق.
 23. مجلسى، محمد باقر؛ بحار الأنوار؛ محقق / مصحح: جمعى از محققان؛ دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۳ ق.‏
 24. مکارم شیرازى، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ دار الکتب الإسلامیه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ ش.ثبت نظر


+ 3 = 6