دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مقاله حسین بن علی شهید فخ
منوی اصلی

کتابنامه مقاله حسین بن علی شهید فخ

تاریخ: ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ در باب: حسین بن علی (شهید فخ )

اخوان حکیمی؛ الحیاه؛ آرام، احمد؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامى‏، چاپ مکرر، تهران‏، ۱۳۸۰ ش‏.

 1. اصفهانی، ابو الفرج؛ مقاتل الطالبیین (فرزندان ابو طالب)؛ فاضل، جواد؛ کتابفروشى على اکبر علمى‏، تهران، ۱۳۳۹ ش‏.
 2. اصفهانی، ابو الفرج؛ مقاتل الطالبیین؛ دار المعرفه، بیروت، بی تا.‏
 3. امین، سید محسن؛ أعیان‏الشیعه؛ دار التعارف للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۶ هـ ق.‏
 4. جزری، ابن اثیر، علی بن ابی الکرم؛ الکامل، خلیلى، عباس و حالت، ابوالقاسم؛ مؤسسه مطبوعاتى علمى، تهران، ۱۳۷۱ش.
 5. جعفریان، رسول؛ حیات فکرى و سیاسى ائمه؛ انصاریان‏، چاپ ششم‏، قم‏، ۱۳۸۱ ش‏.
 6. حلی؛ نهج الحق و کشف الصدق؛ کهنسال، على رضا؛ عاشورا، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۹ ش‏.
 7. حلی؛ نهج الحق و کشف الصدق؛ دار الکتاب اللبنانى‏، چاپ اول، بیروت، ۱۹۸۲ م‏.‏
 8. سایت ویکی شیعه.
 9. شبسترى،‏ عبد الحسین؛ الفائق فی رواه و أصحاب الإمام الصادق (علیه السلام) ؛ جامعه مدرسین‏، چاپ اوّل‏، قم‏، ۱۴۱۸ ق.
 10. شوشتری مرعشی، نورالله؛ إحقاق الحق و إزهاق الباطل‏؛ مکتبه آیه الله المرعشى النجفى‏، چاپ اوّل‏، قم‏، ۱۴۰۹ ق.
 11. قمی، عباس؛ منتهى الآمال؛ دلیل ما، چاپ اوّل‏، قم‏، ۱۳۷۹ ش.
 12. کلینی؛ اصول الکافى؛ کمره ای؛ اسوه‏، چاپ سوم، قم‏، ۱۳۷۵ ش‏.
 13. کاتب واقدى، ابن سعد؛ الطبقات الکبرى؛ مهدوى دامغانى‏، محمود؛ فرهنگ و اندیشه‏، تهران‏، بی تا.
 14. مجلسی، محمد باقر؛ بحار الأنوار؛ مؤسسه الوفاء بیروت – لبنان، ۱۴۰۴ هـ ق.
 15. مجلسی، محمد باقر؛ زندگانى حضرت امام موسى کاظم(ع) ؛ (ترجمه بحار الأنوار)، خسروی، موسی؛ اسلامیه، چاپ دوم، تهران‏، ۱۳۷۷ ش.
 16. محمد محمد حسن شراب؛ فرهنگ اعلام جغرافیایى؛ شیخى‏، حمیدرضا؛ مشعر، چاپ اوّل‏، تهران‏، ۱۳۸۳ ش.ثبت نظر


7 + 8 =