دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مقاله اسحاق نبی الله (علیه السلام)
منوی اصلی

کتابنامه مقاله اسحاق نبی الله (علیه السلام)

تاریخ: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ در باب: اسحاق نبی (علیه السلام)
 1. قرآن کریم.
 2. ‏ابن اثیر، على بن ابى الکرم محمد؛ أسد الغابه فى معرفه الصحابه؛ دار الفکر، بیروت، ۱۴۰۹ ق / ۱۹۸۹ م.
 3. ابن اثیر، على بن ابى الکرم محمد؛ الکامل فی التاریخ؛ دار صادر – دار بیروت، بیروت، ۱۳۸۵ ق / ۱۹۶۵ م. ‏
 4. ‏‏ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد؛ دیوان المبتدأ و الخبر فى تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوى الشأن الأکبر (تاریخ ابن خلدون)؛ ‏تحقیق: شحاده، خلیل؛ دار الفکر، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۸ ق / ۱۹۸۸ م. ‏
 5. ‏ابن طاووس، على بن موسى‏؛ مهج الدعوات و منهج العبادات؛ محقق / مصحح: کرمانى؛ ابوطالب و محرر؛ محمد حسن‏؛ دار ‏الذخائر، چاپ اول، قم، ۱۴۱۱ ق.‏
 6. ابن عاشور، محمد بن طاهر؛ التحریر و التنویر؛ بی نا، بی جا، بی تا.
 7. ابن‌ قتیبه‌، عبد الله بن مسلم؛‌ المعارف؛ الهیئه المصریه العامه للکتاب، تحقیق: عکاشه، ثروت‌، چاپ دوم، قاهره‌، ۱۳۸۸ ق‌ / ۱۹۶۹ م.
 8. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر؛ البدایه و النهایه؛ دار الفکر، بیروت، ۱۴۰۷ ق / ۱۹۸۶ م.
 9. ابن کثیر، اسماعیل بن عمرو؛ تفسیر القرآن العظیم (تفسیر ابن کثیر)؛ تحقیق: شمس الدین، محمد حسین؛ دار الکتب ‏العلمیه و منشورات محمد على بیضون، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۹ ق.‏
 10. امین، مهدی؛ کلیات تاریخ ادیان از دیدگاه قرآن و حدیث؛ نظارت: بیستونی، محمد؛ بیان جوان، قم و آستان قدس رضوی (شرکت به نشر)، مشهد، ۱۳۸۹ ش.
 11. بحرانى، سید هاشم؛ البرهان فى تفسیر القرآن؛ تحقیق: قسم الدراسات الاسلامیه موسسه البعثه – قم؛ بنیاد بعثت، ‏چاپ اول، تهران، ۱۴۱۶ ق.
 12. بلاغى، سید عبد الحجه؛ حجه التفاسیر و بلاغ الإکسیر، (تاریخى و تطبیقى)؛ انتشارات حکمت، چاپ، قم، ۱۳۸۶ ش.
 13. بلخی، مقاتل بن سلیمان؛ تفسیر مقاتل بن سلیمان؛ دار إحیاء التراث، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۳ ق.
 14. بیضاوى، عبدالله بن عمر؛ أنوار التنزیل و أسرار التأویل؛ تحقیق: المرعشلى، محمد عبد الرحمن؛ دار احیاء التراث العربى، چاپ ‏اول، بیروت، ۱۴۱۸ ق.
 15. حقى بروسوى، اسماعیل؛ تفسیر روح البیان؛ دارالفکر، بیروت، بى تا.
 16. حمیری، عبدالله بن جعفر؛ قرب الاسناد؛ محقق / مصحح: مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)؛ مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ ق.
 17. دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا.
 18. ذهبى، محمد بن احمد؛ ‏تحقیق: تدمرى، عمر عبد السلام؛ دار الکتاب العربى، بیروت، چاپ دوم، ۱۴۱۳ ق / ۱۹۹۳ م.‏
 19. زحیلی، وهبه بن مصطفی؛ التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج؛ دارالفکر المعاصر، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۱۸ ق.
 20. زمخشرى، محمود؛ الکشاف عن ‏حقائق غوامض التنزیل؛ دار الکتاب العربی، چاپ سوم، بیروت، ۱۴۰۷ ق.‏
 21. سایت حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت.
 22. سایت ویکی فقه.
 23. سوسه، احمد؛ العرب‌ و الیهود فی‌ التاریخ؛ بی نا، دمشق‌، ۱۹۷۲م‌. ‏
 24. صالحى شامى،‏ محمد بن یوسف؛ سبل الهدى و الرشاد فى سیره خیر العباد؛ تحقیق: عبد الموجود، عادل احمد و معوض، على محمد؛ دار الکتب العلمیه، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۴ ق / ۱۹۹۳ م.
 25. صدوق، محمد بن على، ‏من لا یحضره الفقیه، محقق / مصحح: غفارى، على اکبر، ج ۴، ص ۳۶۸؛
 26. صدوق، محمد بن على؛ خصال‏؛ محقق / مصحح: غفارى، على اکبر؛ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین ‏حوزه علمیه قم‏، چاپ دوم، قم، چاپ اول، قم، ۱۳۶۲ ش‏.‏
 27. صدوق، محمد بن على؛ ‏معانی الاخبار؛ محقق / مصحح: غفارى، على اکبر؛ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین ‏حوزه علمیه قم‏، چاپ اول، قم، ۱۳۶۲ ش.‏
 28. ‏طباطبایى، سید محمد حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن؛ دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه ‏علمیه قم، چاپ پنجم، قم، ۱۴۱۷ ق.‏
 29. طبرسى، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فى تفسیر القرآن؛ تحقیق: با مقدمه بلاغى، محمد جواد؛ ‏ناصر خسرو، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ ش.‏
 30. طبری، محمد بن محمد؛ تاریخنامه طبرى؛ تحقیق: روشن، محمد؛ سروش، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ ش؛
 31. طبرى، محمد بن جریر؛ تاریخ الأمم و الملوک؛ تحقیق: محمد، أبو الفضل ابراهیم؛ دار التراث، چاپ دوم، بیروت، ۱۳۸۷ ‏ق / ۱۹۶۷ م.
 32. طبرى، محمد بن جریر، جامع البیان فى تفسیر القرآن، ج ۲۳، ص ۵۳٫
 33. طوسى، محمد بن الحسن؛ امالی؛ دار الثقافه، ‏چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ ق.‏
 34. طوسى، محمد بن حسن؛ التبیان فى تفسیر القرآن؛ تحقیق و مقدمه: شیخ آغابزرگ تهرانى، محمد محسن و قصیر عامل، احمد؛ دار احیاء التراث العربى، بیروت، بی تا.
 35. عقاد، عباس‌ محمود؛ «ابوالانبیاء» المجموعه الکامله لمؤلفات العقاد؛ بی نا، بیروت‌، ۱۹۷۸م‌. ‏ ‏
 36. فخر‌ رازی‌، محمد بن ‏عمر؛ مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر)؛ دار احیاء التراث العربى، چاپ سوم، بیروت، ۱۴۲۰ ق.‏
 37. ‏فیروزآبادى، سید مرتضى؛ فضائل الخمسه من الصحاح السته؛ اسلامیه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۲ ق. ‏
 38. فیض کاشانى، ملا محسن؛ تفسیر الصافى؛ تحقیق: اعلمى، حسین؛ الصدر، چاپ دوم، ‏تهران، ۱۴۱۵ ق.‏
 39. قرشی، سید علی اکبر؛ قاموس قرآن؛ دار الکتب الإسلامیه، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۱ ش.
 40. قمی، علی بن ابراهیم؛ تفسیر قمی‏؛ تحقیق: موسوى جزایری، سید طیب؛ دار الکتاب، چاپ چهارم، قم، ۱۳۶۷ ش.
 41. کتاب مقدس.
 42. ‏کلینى، محمد بن یعقوب؛ کافی؛ محقق / ‏مصحح: غفارى، على اکبر و آخوندى، محمد؛ دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، تهران، ۱۴۰۷ ق‏.‏
 43. مجلسى، محمد باقر؛ بحار الأنوار؛ محقق / مصحح: جمعى از محققان؛‌ دار إحیاء التراث العربی‏، چاپ دوم، بیروت، ‏‏۱۴۰۳ ق.
 44. مراغی، احمد بن مصطفی؛ تفسیر المراغی؛ دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.
 45. مستر هاکس؛ قاموس کتاب مقدس؛ اساطیر، تهران، ۱۳۷۷ش. ‏
 46. مسعودی، على بن الحسین؛ مروج الذهب و معادن الجوهر؛ تحقیق: داغر، اسعد؛ دار الهجره، چاپ دوم، قم، ‏‏۱۴۰۹ ق.
 47. مصطفوی، حسن؛ التحقیق فی کلمات القرآن؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب‏، تهران، ۱۳۶۰ ش.
 48. مصطفوى، حسن‌؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ ش.
 49. مقدسى‏، مطهر بن طاهر؛ البدء و التاریخ؛، تحقیق: پور سعید؛ مکتبه الثقافه الدینیه، بى تا.‏
 50. مؤسسۀ فرهنگی هنری جام طهور.
 51. یعقوبى، احمد بن أبى یعقوب؛ تاریخ یعقوبى؛ دار صادر، بیروت، بى تا.‏ثبت نظر


8 + = 17