دایره المعارف اسلام پدیا » لغات مترادف و معادل تهمت
منوی اصلی

لغات مترادف و معادل تهمت

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ در باب: تهمت

در کتاب‌های لغت، واژه هایی به عنوان مترادف و معادل تهمت ذکر شده است.

الف. واژه های مترادف تهمت:

  1. «افتراء». مأخوذ از تازی؛ نسبت دروغ و کذب دادن به کسی است. تهمت و اسناد خیانت. هر چیز ناحق و برخلاف واقع. در تلفظ فارسی همزه ٔ آن ساقط شده است.[۱]
  2. «بهتان». تهمت، افترا، افک.[۲]
  3. «اَنْگ». انگ زدن؛ یعنی ادعای واهی کردن بر علیه کسی، زمینه سازی کردن و دسیسه برای بدنام کردن کسی است.[۳]

ب. واژه های معادل تهمت:

  1. «افک، اَفْک، اَفَک، اُفوک». دروغ گفتن، دروغ بستن. برگردانیدن کسی را از چیزی، یا برگردانیدن رأی او را.[۴] همچنین به معنای وارونه کردن، دروغ و بهتان آمده است.[۵]

برخی آن را دروغ فاحش و قبیح؛ مانند دروغ بر خدا، رسول خدا، قرآن و قذف زنان محصنه دانسته اند.[۶]

  1. «رمی». به معنای پرتاب کردن و اتهام است.[۷] در صورتی که به دروغ باشد و بر آن دلیل اقامه نگردد، افترا است.[۸]

بدان جهت به اتهام «رمی» گفته شده که شخص تهمت زننده با نسبت دادن اتهام، گویا تیری به سوی شخص مورد اتهام پرتاب می کند.[۹]

  1. «تقوّل» به معنای دروغ و نسبت غیر واقع به کسی دادن است.[۱۰]

[۱]. دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه دهخدا، واژه افترا.

[۲]. همان، واژه بهتان.

[۳]. واژه‌نامه آزاد، واژه انگ.

[۴]. همان، واژه افک.

[۵]. شعرانی، ابوالحسن، نثر طوبی، ماده افک، اسلامیه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۰ ش؛ طریحى، فخر الدین‌، مجمع البحرین، محقق/ مصحح: حسینى‌، سید احمد،  ج ۵، ص ۲۵۳، واژه افک، کتابفروشى مرتضوى، چاپ سوم،‌ تهران، ۱۴۱۶ ق.

[۶]. عسکری، حسن بن عبدالله، الفروق اللغویه، (فرهنگ واژگان مترادف)، ترجمه: کاظمیان، مهدی و رضاخواه، زهرا، واژه افک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۹۰ ش.

[۷]. راغب‌ اصفهانى، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، محقق/ مصحح: داودى‌، صفوان عدنان، ص ۳۳۶، دار العلم – الدار الشامیه،‌ چاپ اول،‌لبنان – سوریه، ۱۴۱۲ ق.‌

[۸]. نساء، ۱۱۲؛ نور، ۴ و ۳۳٫

[۹]. مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۴، ص ۱۱۹، دار الکتب الإسلامیه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ ش.‏

[۱۰]. ابن منظور، محمد بن مکرم،‌ لسان العرب‌، محقق/ مصحح: صاحب الجوائب‌، احمد فارس، ج ۱۱، ص ۵۷۴، ماده قول، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع – دار صادر،‌ چاپ سوم، بیروت – لبنان،‌ ۱۴۱۴ ق؛ ‌ طور، ۳۳؛ حاقّه، ۴۴.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


5 + 1 =