دایره المعارف اسلام پدیا » کتابنامه مدخل جنگ جمل
منوی اصلی

کتابنامه مدخل جنگ جمل

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۴ در باب: جمل
 1. قرآن کریم.
 2. ابن مسکویه رازی، احمد بن محمد؛ تجارب الأمم و تعاقب الهمم؛ ترجمه: امامی، ابوالقاسم، انتشارات سروش، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ ش.
 3. طبری، محمد بن جریر؛ تاریخ طبرى؛ ترجمه: پاینده، ابوالقاسم؛ اساطیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۵ ش.
 4. مسعودی، على بن حسین؛ التنبیه و الإشراف؛ ترجمه: پاینده، ابو القاسم؛ انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۵ش.
 5. یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب؛ تاریخ یعقوبی؛ ترجمه: آیتی، محمد ابراهیم؛ انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۱ش.
 6. دینوری، احمد بن داود؛ اخبار الطوال؛ ترجمه: مهدوى دامغانى، محمود؛ انتشارات نى، چاپ چهارم، تهران، ‌۱۳۷۱ ش.
 7. مفید، محمد بن محمد؛ الجمل و النصره لسید العتره فی حرب البصره‏؛ کنگره شیخ مفید، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ ق.
 8. سید رضی، نهج البلاغه؛ دشتی،‌ محمد، مؤسسه انتشارات مشهور، چاپ اول، قم، ۱۳۷۹ ش.
 9. ابن ابی الحدید معتزلی؛ شرح نهج البلاغه؛ کتابخانه عمومی آیت الله مرعشی نجفی، چاپ اول، قم، ۱۴۰۴ ق.
 10. مجلسی، محمد باقر؛ بحار الانوار؛ مؤسسه الوفاء، بیروت – لبنان، ۱۴۰۴ ق.
 11. دینوری، ابن قتیبه؛ الإمامه و السیاسه (امامت و سیاست (تاریخ خلفاء))؛ ترجمه: طباطبائی، سید ناصر؛ ققنوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ ش.‏
 12. بلاذری، احمد بن‌ یحیی؛ انساب‌ الاشراف؛ محمود فردوس‌ العظم، چاپ اول، دمشق،‌ ۱۹۹۶ م.
 13. حموی، یاقوت؛ معجم البلدان؛ سازمان میراث فرهنگى کشور، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ ش.
 14. صدوق، محمد بن على؛ خصال‏؛ محقق / مصحح: غفارى، على اکبر؛ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، قم، ‏۱۳۶۲ ش.
 15. بن خیاط، خلیفه؛ تاریخ خلیفه؛ دار الکتب العلمیه، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۵ ق.
 16. کوفی الکندی، احمد بن اعثم؛ الفتوح؛ تحقیق: شیری، علی؛ دارالأضواء، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۱ ق.
 17. مقدسی، مطهر بن طاهر؛ البدء و التاریخ (آفرینش و تاریخ)؛ ترجمه: شفیعی کدکنی، محمد رضا؛ آگه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
 18. خادملو، مهدی رضا؛ مقاله کتابشناسی جنگ جمل؛ نامه تاریخ پژوهان، شماره ۲۳، ۱۳۸۹ ش.
 19. نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام (فی شرح شرایع الاسلام)؛ دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۸ ش.
 20. بغدادی، عبدالقاهر بن طاهر؛فرق بین الفرق؛ تصحیح: کوثری، زاهد بن حسن؛ مکتب نشر الثقافه الاسلامیه، مصر، ۱۳۷۶ ق.
 21. شهرستانی، محمد بن عبدالکریم؛ الملل و النحل (توضیح الملل)؛ تصحیح: جلالی نائینی، سید محمد رضا؛ انتشارات اقبال، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۳ ش.
 22. ثقفى کوفى، ابراهیم بن محمد؛ الغارات؛ ترجمه: عطاردی، عزیز الله؛ انتشارات عطارد، بی جا، ۱۳۷۳ ش.
 23. مفید، محمد بن محمد؛ الجمل و النصره لسید العتره فی حرب البصره (نبرد جمل)؛ ترجمه: مهدوی دامغانی، محمود؛ انتشارات نی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ ش.
 24. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر؛ البدایه و النهایه؛ دار الفکر، بیروت، ۱۴۰۷ ق.
 25. الاعلمی الحائری، محمدحسین؛ دائره المعارف الشیعه العامه؛ موسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۱۳٫
 26. الامین، سیدمحسن؛ اعیان الشیعه؛ دارالتعارف للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۳٫
 27. العطار، قیس؛ خطبه و آرائه مالک الاشتر؛ موسسه الفکر الاسلامی، چاپ اول، ایران، ۱۴۱۲٫
 28. الزرکلی، خیرالدین؛ الاعلام؛ دارالعلم، چاپ پنجم، بیروت، [بی‌تا].
 29. الحکیم، السید محمدرضا؛ مالک الاشتر؛ المکتبه الحیدریه، چاپ اول،‌ قم، ۱۴۲۷٫
 30. محمدی اشتهاردی، محمد؛ مالک اشتر؛ پیام آزادی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲٫
 31. بدر الدین عینی، محمود بن أحمد؛ مغانی الأخیار فی شرح أسامی رجال معانی الآثار؛ تحقیق: إسماعیل، محمد حسن، دار الکتب العلمیه، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۷ق.
 32. امینی، عبدالحسین، الغدیر فی الکتاب و السنه و الأدب‏، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه‏، چاپ اول، قم، ۱۴۱۶ق.
 33. کاتب واقدی، محمد بن سعد؛ الطبقات الکبرى؛ تحقیق: عبدالقادر عطا، محمد؛ دار الکتب العلمیه، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۰ ق / ۱۹۹۰ م.
 34. ابن هشام‏، عبد الملک؛ السیره النبویه؛ تحقیق: السقا، مصطفى و الأبیارى، ابراهیم و شلبى، عبد الحفیظ؛ دار المعرفه، بیروت، بى تا.
 35. ابن حجر عسقلانى، احمد بن على؛ الإصابه فى تمییز الصحابه؛ تحقیق: عبد الموجود، عادل احمد و محمد معوض، على؛ دارالکتب العلمیه، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۵ ق / ۱۹۹۵ م.
 36. ابن اثیر، على بن ابى الکرم؛ الکامل فی التاریخ؛ دار بیروت و دار صادر، بیروت، ۱۳۸۵ ق / ۱۹۶۵ م.
 37. ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم؛ المعارف؛ تحقیق: عکاشه، ثروت؛ هیته مصریه عامه للکتاب، چاپ دوم، قاهره، ۱۹۹۲ م.
 38. مکارم شیرازى، ناصر؛‏ تفسیر نمونه؛ دار الکتب الإسلامیه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ ش.ثبت نظر


+ 7 = 14