دایره المعارف اسلام پدیا » آرایش نظامی دو طرف در جنگ جمل
منوی اصلی

آرایش نظامی دو طرف در جنگ جمل

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۴ در باب: جمل

بعد از اینکه حضرت علی (علیه السلام) نزدیک بصره رسید، سپاهیان را آرایش داد و پرچم ها و علم ها را به پا داشت.و برای لشگریان آنان هفت پرچم قرار داد:

 1. مردم قبیله های حمیر و همدان به فرماندهی سعید بن قیس همدانى.
 2. قبیله های مذحج و اشترى ها، به فرماندهی زیاد بن نضر حارثى.
 3. قبیله طى، به فرماندهی عدى بن حاتم.
 4. قبیله قیس، عبس و ذبیان، به فرماندهی سعد بن مسعود ثقفى (عموی مختار ثقفی).
 5. قبیله کنده، حضرموت، قضاعه و مهره، به فرماندهی حجر بن عدى کندى.
 6. قبیله ازد، بجیله، خثعم و خزاعه، به فرماندهی مخنف بن سلیم ازدى.
 7. قبیله بکر، تغلب و ربیعه، به فرماندهی محدوج ذهلى.

حضرت علی (علیه السلام) براى قریش و انصار و دیگر مردم حجاز هم پرچمى برپا کرد و عبد الله بن عباس را بر ایشان گماشت. همچنین جندب بن زهیر ازدی را به فرماندهی پیادگان منسوب نمود. این چینش و دسته بندی به همین صورت در جنگ هاى صفین و نهروان نیز انجام شد.

وقتی خبر ورود حضرت على (علیه السلام) با لشکریان به طلحه و زبیر رسید، ایشان نیز شروع به آرایش لشکرهاى خود و بستن رایات و پرچم ها کردند.

محمد بن طلحه بر سواران و عبد الله بن زبیر بر پیادگان گماشته شدند. پرچم بزرگ را به عبد الله بن حزام بن خویلد و پرچم ازد و فرماندهى پهلوى راست را به کعب بن سور دادند. همچنین فرماندهی پهلوی چپ سپاه را به عبد الرحمن بن حارث بن هشام سپردند.[۱]

طلحه و زبیر فرماندهان قبیله ها را به این صورت در نظر گرفتند:

 1. قبیله قیس، به فرماندهی مجاشع بن مسعود.
 2. قبیله قریش و کنانه، به فرماندهی عبد الرحمن بن عتاب بن اسید.
 3. قبیله تیم الرباب، به فرماندهی عمرو بن یثربى.
 4. قیبله خزاعه، به فرماندهی عبد الله خلف خزاعى.
 5. قبیله قضاعه، به فرماندهی عبد الرحمن بن جابر راسبى.
 6. قبیله مذحج، به فرماندهی ربیع بن زیاد حارثى.
 7. قبیله ربیعه، به فرماندهی عبد الله بن مالک.

فرماندهی انصار، ثقیف و دیگر خاندان هاى قیس را به عبد الله بن عامر بن کریز[۲] واگذار شد.

[۱]. عبد الرحمن کسى است که عایشه در مورد او می گفت: اگر در خانه خود مى نشستم و به جنگ جمل نمى آمدم، براى من بهتر و پسندیده تر از این بود که از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) ده پسر به خوبى و عقل و پارسایى عبد الرحمن بن حارث مى داشتم.

[۲]. دینوری، احمد بن داود، اخبار الطوال، ترجمه مهدوى دامغانى، محمود، ص ۱۸۳٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


9 + 7 =